ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  24 มิ.ย. 2562
นักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 

 

ขั้นตอนที่ 1 
กรอกข้อมูลพื่อรายงานตัวออนไลน์

 ขั้นตอนที่ 2 
ส่งอีเมลเอกสารหลักฐานสำเร็จการศึกษาไปยังอีเมล Odos.moe@gmail.com

เอกสารประกอบด้วย 
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
- สำเนาใบประกาศนียบัตร  
(รับรองสำเนาถูกต้อง) 
- รูปถ่ายสุภาพ (รูปปัจจุบัน)

กรณี นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาในต่างประเทศ
จะต้องยื่นเบิกค่าใช้จ่าย
สำหรับการดำเนินทางกลับประเทศ
และเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 20 วัน กับสำนักงาน ก.พ. 
ให้เรียบร้อยก่อนรายงานผ่านระบบนี้

กรณี นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย
 ให้รายงานตัวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบฟอร์ม และรายงานตัวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบนี้พร้อมแนบหลักฐานโดยรับรองสำเนาถูกต้องและให้ข้อมูลตามขั้นตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 
แจ้งข้อมูลการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา
(สำหรับเฉพาะผู้ที่ทำงานแล้วเท่านั้นดำเนินการตามแบบฟอร์มนี้)

 

 

 
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”   (วันที่ : 06 ก.ย. 2562 )
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา   (วันที่ : 03 ส.ค. 2562 )
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ : 07 ส.ค. 2562 )
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4   (วันที่ : 24 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ : 18 มิ.ย. 2562 )
       หนังสือรุ่นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 )