ข่าวโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  07 พ.ค. 2561
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) และคณะ ได้ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 – 4 ณ โรงแรม Vienna House Easy Braunschweig เมืองบราวน์ชไวก์ (Braunschweig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์) และคณะได้ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 – 4 ณ โรงแรม Vienna House Easy Braunschweig เมืองบราวน์ชไวก์ (Braunschweig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เป็นประธานการประชุม รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา  หาญเผชิญ) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา (นางนิสรา อุปถัมภ์ประชา) ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.(นางสาวนงศิลินี  โมสิกะ) เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และนักเรียนทุนรัฐบาลเข้าร่วมประชุม ฯ จำนวนทั้งสิ้น 121 ราย จำแนกเป็นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 – 4 จำนวน 61 ราย และทุนรัฐบาลจากส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 60 ราย

 

นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนทุน และเน้นย้ำการปฏิบัติตนในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลที่ต้องศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนด โดยนักเรียนทุนต้องทำความเข้าใจหน้าที่ของตนในการเรียน “เรียนรู้อย่างไร เรียนรู้เพื่ออะไร แล้วจะนำความรู้ไปทำอะไรในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศ” ให้คำนึงถึงการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่มีส่วนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยโดยการเคารพกฎระเบียบ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างคนไทยที่อาศัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี 3 คุณลักษณะ 3L เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ได้แก่
1)
Language and Communication การพัฒนาทักษะด้านภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
2) Lifelong Learning การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด และ
3) Live moderately การใช้ชีวิตอย่างพอดี 

รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา  หาญเผชิญ) ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนทุนและบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นักเรียนทุนรัฐบาลกับสถานการณ์โลกใหม่” โดยกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย Thailand 4.0 การปฏิรูปทุนรัฐบาลในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. ที่มุ่งเน้นจูงใจ และดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและผลิตกำลังคนในสาขาที่เป็นความขาดแคลนและเป็นความต้องการของประเทศ ตลอดจนการยกระดับการให้บริการในส่วนของภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการในการส่งเสริมบุคลากรภาครัฐผู้ที่มีความสามารถ “ใช่ ช่วย ชอบ” มาร่วมทำงานในหน่วยงานรัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (“ใช่” หมายถึง ผู้ที่ตรงสายงานและขาดแคลน  “ช่วย” หมายถึง ผู้ที่ช่วยเหลือผู้บริหารและมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน และ “ชอบ” หมายถึง ผู้ที่ชอบความท้าทาย และการผลิตคนรองรับการขยายตัวทางธุรกิจจากการลงทุนร่วมจากบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะธุรกิจ S-Curve, New S-Curve


              

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน ฯ ทุกคนที่ได้รับโอกาสได้รับทุนมาศึกษาต่อ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคตที่ต้องการบุคลากรเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 จึงขอให้นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาและผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและกลับไปพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในท้องถิ่นของตนเองรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้นักเรียนทุนทุกคนปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนอย่างเคร่งครัดสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งผลการศึกษาของนักเรียนทุน ฯ ไปยังส่วนราชการในสังกัดทั้งส่วนกลาง และภูมิภาครวมทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในภูมิลำเนาของนักเรียนทุน ฯ เพื่อขอให้พิจารณาการจ้างงานอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนในภาคเอกชนนั้นก็จะมีตำแหน่งงานรองรับเพิ่มมากขึ้นจากอุตสาหกรรมใหม่ (New S Curve) โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะเป็นครูจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หากจะสอนในมหาวิทยาลัยก็ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งนักเรียนทุน ฯ มีข้อได้เปรียบเรื่องภาษาอยู่แล้ว จึงขอให้นักเรียนทุนมีการวางแผนที่ดีเพื่อการมีงานทำที่มั่นคงในอนาคต ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเน้นย้ำประเด็นการเข้ารับราชการของนักเรียนทุน ฯ และขอบคุณสำนักงาน ก.พ. ที่ได้ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนได้มีโอกาสเข้ารับราชการมากขึ้น โดยยกเว้น การสอบภาค ก. และไม่กำหนดผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

การชี้แจงแนวปฏิบัติภายหลังสำเร็จการศึกษา นักเรียนทุนจะต้องยื่นเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการเดินทาง
กลับประเทศไทย กับสำนักงาน ก.พ. ภายใน 20 วัน ให้เรียบร้อยก่อน แล้วให้มารายงานตัวกับสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามลำดับ ทั้งนี้ นักเรียนทุนสามารถมารายงานตัวด้วยตนเอง หรือรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมทั้ง
ให้จัดส่งเอกสารผ่านระบบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายและขอความร่วมมือนักเรียนทุนให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานโครงการ ฯ
ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4 ที่ศึกษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 74 ราย (รุ่นที่ 3 จำนวน 62 ราย รุ่นที่ 4 จำนวน 12 ราย) โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปี ซึ่งน้อยกว่าหลักสูตรปริญญาตรีของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ โดยปี 2561 จะมีนักเรียนรุ่นที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 64 ราย และจะทยอยสำเร็จการศึกษาภายในปี 2562 จำนวน 5 ราย ซึ่งกลุ่มสาขาวิชาที่นักเรียนทุน ฯ เลือกศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มวิศวกรรม (วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น) จำนวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.67 รองลงมาคือ กลุ่มวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา, คณิตศาสตร์) จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.67  และกลุ่มบริหารจัดการ (บริหารจัดการ) และอาชีพเฉพาะทาง จำนวนละ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 และกลุ่มศิลปศาสตร์และกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนละ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.67 

 

 

 
         (วันที่ : -/-/- )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )