ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  28 ก.ค. 2557
ผู้มีสิทธิรับทุนที่ได้อันดับที่ 1 ในแต่ละประเภททุนของอำเภอ/เขตจะต้องไปรายงานตัว เพื่อยืนยันสิทธิในการรับทุน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนใช้สิทธิสมัคร ภายในวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557 ในเวลาราชการ ทั้งนี้ ในกรณี ผู้มีสิทธิรับทุนที่ได้อันดับที่ 1 ในแต่ละประเภททุนของอำเภอ/เขตใดๆ ไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด หรือขอสละสิทธิ์การรับทุน จะพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในอันดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้...

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
หน้าประกาศ 

บัญชีแนบท้ายผู้มีสิทธิรับทุนประเภท 1 => 
บัญชีแนบท้ายผู้มีสิทธิรับทุนประเภท
2 => 

ขั้นตอนการรายงานตัวผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนใช้สิทธิสมัคร
*************************

การปฏิบัติตนของผู้ได้รับทุน

ผู้มีสิทธิรับทุนที่ได้อันดับที่ 1 ในแต่ละประเภททุนของอำเภอ/เขตจะต้องไปรายงานตัว
เพื่อยืนยันสิทธิในการรับทุน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตนใช้สิทธิสมัคร
ภายในวันที่ 4 - 8  สิงหาคม 2557 ในเวลาราชการ ทั้งนี้  ในกรณี ผู้มีสิทธิรับทุนที่ได้อันดับที่ 1 ในแต่ละประเภททุนของอำเภอ/เขตใดๆ ไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด หรือขอสละสิทธิ์การรับทุน จะพิจารณาให้ผู้ที่อยู่ในอันดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรับทุนแทน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
       
                                                          
1. เดินทางไปรายงานตัวแสดงตนเพื่อรับสิทธิ ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น                                        
2. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรายงานตัวให้พร้อมตามปรเภททุน  
                                     
3. บันทึกข้อมูลประวัติของผู้รับทุนที่สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 
4. เข้ารับปฐมนิเทศผู้รับทุนระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าประสงค์จะสละสิทธิ์การรับทุน
           - 
ผู้รับทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำหนด สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับพิจารณาในการศึกษาต่อในต่างประเทศ
            -
ผู้รับทุนที่มีความประสงค์ศึกษาในประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2557             
            -กรณี ผู้รับทุนมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่องตามกำหนดการ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการใดๆ ต่อไป  ทั้งนี้ จะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีตามเหตุผลความจำเป็น  

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำไปแสดงตน       
                                                                                                     
1. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน                                           
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง สำหรับ ทุนประเภท 2 ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร  ทั้งนี้ ทุนประเภท 1 ให้ตรวจสอบการเข้าเรียน ณ สถานศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษานับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เอกสารแสดงผลการศึกษา ที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 3.00                                                 
            กรณี ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้น ม.6 ให้ยื่นเอกสารแสดงผลการเรียนที่ระบุเกรดเฉลี่ยสะสมครบ 6 ภาคการเรียน (ใบ ป.พ. 1 )    
           
กรณี   ผู้รับทุนที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 5 - 6
ให้รายงานสถานะการศึกษา และชื่อสถานศึกษา พร้อมหลักฐานแสดงการเรียน  ที่เป็น ปัจจุบัน
 (ใบป.พ.7)
            ทั้งนี้  เอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาทุกฉบับ

                                                           

 

 การปฐมนิเทศผู้รับทุน 
            ผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องเข้ารับปฐมนิเทศผู้รับทุนระหว่างวันที่วันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิชาการทีโอที อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรม/

รายละเอียดดำเนินการ

กำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุนที่ 4 รอบที่ 3

ดาวน์โหลดกำหนดการ 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรมปฐมนิเทศ  

ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศรายใดจะเข้าพักตั้งแต่บ่ายวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โปรดแจ้งความประสงค์
ายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ตามอีเมล์ supat.b@ocsc.go.th  หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1430 - 31  


วันที่ 9 สิงหาคม 2557 (ให้ผู้รับทุนแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา)
ลงทะเบียน เวลา 08.30 - 9.30 น. 

 

เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

9 – 15 สิงหาคม 2557 

สถานที่

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสโมสร  สถาบันวิชาการ ทีโอที ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

แผนที่

ดาวน์โหลด 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

-ชุดนักเรียน /นักศึกษา
-เสื้อผ้าชุดสุภาพ ให้เพียงพอต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเป็นการพักค้างคืนที่หอพักที่โครงการจัดให้
-สิ่งของเครื่องใช้สวนตัว
-อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ฯลฯ
-ยารักษาโรคประจำตัว
      

การแต่งกาย

-ให้ผู้รับทุนแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาในวันที่ 9 สิงหาคม 2557
-เสื้อผ้าชุดสุภาพ ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
  

ห้าม สวมกระโปรงสั้น, กางเกงขาสั้น, เสื้อสายเดี่ยว/แขนกุด และรองเท้าแตะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1.    ผู้รับทุนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนด หากไม่ปฏิบัติตาม
จะถือว่าประสงค์จะสละสิทธิ์การรับทุน
     

2.    "ค่าอาหาร ที่พัก ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมทางกระทรวงฯจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะผู้รับทุนเท่านั้น"

3.    เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิของนักเรียนทุน

4.    ผู้รับทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำหนด สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับพิจารณาในการศึกษาต่อในต่างประเทศ                      

5.    ผู้รับทุนที่มีความประสงค์ศึกษาในประเทศไทย จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2557

6.    กรณี ผู้รับทุนมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ต่อเนื่องตามกำหนดการ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับทุนจะต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการใดๆ ต่อไป  ทั้งนี้ จะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีตามเหตุผลความจำเป็น 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่  

 

 แผนผังขั้นตอนกระบวนการผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 

 

กระบวนการสำหรับผู้รับทุนที่ศึกษาในต่างประเทศ

 

กระบวนการสำหรับผู้รับทุนที่ศึกษาในประเทศไทย

 
       ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย   (วันที่ : 23 พ.ค. 2562 )
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   (วันที่ : 19 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา   (วันที่ : 14 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครนักเรียนโอดอสบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา   (วันที่ : 02 ก.ย. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 - 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนทุน   (วันที่ : 09 ส.ค. 2561 )