ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  30 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ......

 

  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสัมภาษณ์ ทุนประเภท 1  >>>  

  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสัมภาษณ์ ทุนประเภท 2  >>>  

  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสัมภาษณ์ ทุนประเภท 2 เพิ่มเติม >>>  

 

ข้อปฎิบัติสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

1. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องกรอกข้อมูล "แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ร่นที่ 4 รอบ 3" >>>  

2. ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดการ ณ สถานที่ที่ สพม. ที่รับผิดชอบอำเภอ/เขต
ในจังหวัดนั้นๆ หากไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์แม้จะเป็นผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพียงรายเดียวในอำเภอ/เขตนั้นๆจะถือว่าขาดคุณสมบัติการรับทุนเนื่องจากตามกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนจะต้องมีคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์จึงจะมีสิทธิ์รับทุนตามกระบวนการ

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557

- เริ่มลงทะเบียน เวลา 8:30 น.

- เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 9:00 น.  เป็นต้นไป


หมายเหตุ

กรณีที่ 1 สถานที่สอบสัมภาษณ์ที่ สพม. กำหนดเพียงหนึ่งแห่ง ให้สอบตามที่ สพม. แจ้ง

กรณีที่ 2 สถานที่สอบสัมภาษณ์มากกว่าหนึ่งแห่ง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าสอบในสถานที่ที่กำหนด โดยสังเกตจากอำเภอที่ใช้สิทธิในการรับทุน ซึ่งตั้งอยู่จังหวัดใดให้เดินทางไปสัมภาษณ์จังหวัดนั้น 

ยกตัวอย่าง    สพม. 19 

นาย ก. มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ซึ่งตัว นาย ก. สมัครในอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  "นาย ก. ต้องไปสัมภาษณ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  ห้องประชุมสพม.19  จังหวัดเลย"

นาย ข. มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ซึ่งตัว นาย ข. สมัครในอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  "นาย ข. ต้องไปสัมภาษณ์ที่ศูนย์ประสานงานสพม.19 (ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู) ห้องศูนย์ประสานงานสพม.19 จังหวัดหนองบัวลำภู"

 

 

รายชื่อสถานที่จัดสอบสัมภาษณ์ผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณ์
ชื่อสนามสอบสัมภาษณ์
ชื่อห้องประชุม/อาคาร
จังหวัดที่ตั้งของ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
ห้องประชุมราชเทวีชั้น 2
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
แก้ไขเป็น
ห้องประชุมราชพฤกษ์
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(
นนทบุรีพระนครศรีอยุธยา)
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย(สพม.3)
ห้องประชุมศูนย์ประสานงานสพม.3
พระนครศรีอยุธยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
(
ปทุมธานี สระบุรี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์
ปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(
สิงห์บุรี ลพบุรีชัยนาท อ่างทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ห้องประชุมประทุมชาติ
สิงห์บุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
(
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
ห้องประชุมโกวิทชั้น 2
ฉะเชิงเทรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
(
ปราจีนบุรี นครนายกสระแก้ว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
ปราจีนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(
ราชบุรี กาญจนบุรี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
ราชบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(
สุพรรณบุรี นครปฐม)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ห้องประชุมสพม.9
สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ห้องประชุมอนุสรณ์แห่งความดี
นครปฐม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(
เพชรบุรีประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
1.ห้องประชุมเมืองตาลชั้น 3
เพชรบุรี
2.ห้องประชุมธารน้ำเพชรชั้น 3
เพชรบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
(
สุราษฎร์ธานี ชุมพร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
สุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
(
นครศรีธรรมราช พัทลุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
นครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
(
ตรัง กระบี่)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13
ห้องประชุมทุ้งฟ้า
ตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(
พังงา ภูเก็ต ระนอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
ห้องประชุมเขางุ้มชั้น 2
พังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
(
นราธิวาส ปัตตานียะลา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15
นราธิวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(
สงขลา สตูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
สงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
(
จันทบุรี ตราด)
 
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
ห้องประชุมเล็กชั้น 2 อาคารพุทธมณฑล สพม.17
จันทบุรี
โรงเรียนตราษตระการคุณ
(
ศูนย์ประสานงาน สพม.17)
ห้องประชุมศูนย์ประสานงานสพม.17
ตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
(
ชลบุรี ระยอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
ห้องประชุม สพม.18
ชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
(
เลย หนองบัวลำภู)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
ห้องประชุมสพม.19
เลย
ศูนย์ประสานงานสพม.19
(
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู)
ห้องศูนย์ประสานงานสพม.19
หนองบัวลำภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
(
อุดรธานี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
ห้องประชุมศรีบุรินทร์
อุดรธานี
 

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณ์
ชื่อสนามสอบสัมภาษณ์
ชื่อห้องประชุม/อาคาร
จังหวัดที่ตั้งของ
สถานที่สอบสัมภาษณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(
หนองคาย บึงกาฬ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
หนองคาย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(
นครพนม มุกดาหาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22
ห้องประชุมเปือยงาม 3
นครพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
(
สกลนคร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
ห้องประชุมหนองหาร
สกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(
กาฬสินธุ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
(
ขอนแก่น)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
(
มหาสารคาม)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์
มหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
(
ร้อยเอ็ด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
ร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
(
ศรีสะเกษ ยโสธร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
ห้องประชุมชาญประดิษฐ์สพม.28
ศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
(
อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
(
ชัยภูมิ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
ห้องประชุมธนาภูมิสพม.9
อุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
(
นครราชสีมา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
(
บุรีรัมย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
นครราชสีมา
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(
สุรินทร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ห้องประชุมชั้น 1
สุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
(
เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ชั้น 4
เชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
(
ลำปาง ลำพูน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ห้องประชุมสักทอง
ลำปาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(
เชียงราย พะเยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
ห้องประชุมแม่กกสพม.36
เชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
(
แพร่ น่าน)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ห้องประชุมสพม.37
แพร่
 
ศูนย์ประสานงาน สพม.37
(ถนนหน่อคำ ตำบลในเวยง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตรงข้ามโรงเรียนบ้านดอน
[ศรีเสริมกสิกร])
ห้องประชุมศูนย์ประสานงานสพม.37
น่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
(
สุโขทัย ตาก)
โรงเรียนอุดมดรุณีสพม.38
ห้องประชุมโรงเรียนอุดมดรุณี
สุโขทัย
โรงเรียนตากพิทยาคมสพม.38
ห้องประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม
ตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(
พิษณุโลก อุตรดิตถ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
พิษณุโลก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
(
เพชรบูรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
(
กำแพงเพชร พิจิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40
เพชรบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
กำแพงเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
(
นครสวรรค์อุทัยธานี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
ห้องประชุมราชสิทธิเวที
นครสวรรค์
 

 

 

การยื่นเรื่องขอทราบผลคะแนนสอบข้อเขียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3


สามารถยื่นเรื่องตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ www.odos.moe.go.th ในหัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด > แบบฟอร์มต่างๆ > แบบฟอร์มคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบข้อเขียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน หรือ คลิกดาวน์โหลด 

2. กรอกข้อมูลด้วยลายมือของผู้สอบข้อเขียน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ และหรือสำเนาบัตรประจำประชาชน

3. จัดส่งข้อมูลตามขั้นตอนที่ 2 มายัง E-mail odos.moe@gmail.com


"จะจัดส่งผลคะแนนให้หลังวันที่สอบสัมภาษณ์ 20 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป"

ตัวอย่าง 

 

 
         (วันที่ : -/-/- )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )