ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  14 พ.ค. 2557
กำหนดการสอบและข้อปฏิบัติการสอบข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓

 ตารางสอบ
โครงการ
1 อำเภอ  1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
วันอาทิตย์ ที่ 8 มิถุนายน 2557

************************

เวลา

วิชา 

 

 ชุดวิชาที่ 1 ประกอบด้วย

09.00 -10.00 น.

สอบวิชาคณิตศาสตร์ (1 ชั่วโมง)

10.00 -11.00 น.

สอบวิชาสังคมศึกษา (1 ชั่วโมง)

11.00 -12.00 น.

 สอบวิชาภาษาอังกฤษ (1 ชั่วโมง)

 

 

12.00 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

ชุดวิชาที่ 2 ประกอบด้วย

13.00 -14.00 น.

สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (1 ชั่วโมง)

14.00 -15.00 น.

สอบวิชาความถนัดทางการเรียน (1 ชั่วโมง)

 

ข้อควรปฏิบัติในการสอบโครงการ  1  อำเภอ  1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

1.   นักเรียนต้องมาถึงสนามสอบเวลา 07.30 น. โดยประมาณ เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้สอบจากคณะกรรมการ หรือตามที่กรรมการประจำสนามสอบกำหนด  และ นักเรียนทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง (บัตรประจำตัว : บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย ทั้งนี้ บัตรดังกล่าวต้องไม่ไหมดอายุ

2.   นักเรียนต้องไม่นำ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องช่วยในการคำนวณ นาฬิกาที่ส่งข้อมูลตัวเลขได้ เข้าห้องสอบ

3.   นักเรียนต้องไม่นำ ไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ ปากกาลบคำผิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

4.   การออกจากห้องสอบ  นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น

5.   สำหรับรายละเอียดอื่นขอให้ฟังการชี้แจงจากกรรมการสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

 

เครื่องเขียนที่นักเรียนต้องเตรียมอาทิ :  ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน  ดินสอ 2เน้นที่มีความคมชัดได้มาตรฐาน และยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ

 

ข้อห้ามในการเข้าสอบ

1. ห้าม  นักเรียนที่ไปผิดสนามสอบเข้าห้องสอบ

2. ห้าม  นักเรียนที่มาสายเกิน 15 นาทีเข้าห้องสอบ

3. ห้าม  นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวผู้สอบเข้าห้องสอบ

4. ห้าม  นักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวเข้าสอบ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (มีรูปถ่าย) หรือ  บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ)

5. ห้าม  นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

6. ห้าม  นักเรียนนำเครื่องช่วยในการคำนวณเข้าห้องสอบ

7. ห้าม  นักเรียนนำนาฬิกาที่ส่งข้อมูลตัวเลขได้เข้าห้องสอบ

8. ห้าม  นักเรียนนำไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ ปากกาลบคำผิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

9. ห้าม  นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบ

 

 

 

 สรุปจำนวนสนามสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

จำนวน 70 แห่ง ทั่วประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สนามสอบที่

ชื่อสนามสอบ

จังหวัดที่ตั้งของสนามสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต กรุงเทพมหานคร

1

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต กรุงเทพมหานคร

2

โรงเรียนเทพลีลา

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

3

โรงเรียนเขมาภิรตาราม

นนทบุรี

4

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)

5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ปทุมธานี

6

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

สระบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

(สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

7

โรงเรียนสิงห์บุรี

สิงห์บุรี

8

โรงเรียนพระนารายณ์

ลพบุรี

9

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ชัยนาท

10

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

อ่างทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ )

11

โรงเรียนดัดดรุณี

ฉะเชิงเทรา (สนามสอบร่วม
จ.ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

12

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

ปราจีนบุรี (สนามสอบร่วมจ.ปราจีนบุรี และจ.นครนายก)

13

โรงเรียนสระแก้ว

สระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)

14

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

ราชบุรี

15

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

กาญจนบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)

16

โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์

สุพรรณบุรี

17

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

18

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี (สนามสอบร่วม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์ จ.สมุทรสงคราม และ จ.สมุทรสาคร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
11
(สุราษฎร์ธานี ชุมพร)

19

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

20

โรงเรียนศรียาภัย 

 ชุมพร

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สนามสอบที่

ชื่อสนามสอบ

จังหวัดที่ตั้งของสนามสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
12  (นครศรีธรรมราช  พัทลุง)

21

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

22

โรงเรียนพัทลุง 

พัทลุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
13
(ตรัง  กระบี่)

23

โรงเรียนสภาราชินี

ตรัง

24

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 

กระบี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

25

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

พังงา

26

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ภูเก็ต

27

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ระนอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

28

โรงเรียนนราสิกขาลัย

นราธิวาส

29

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี

30

โรงเรียนสตรียะลา

ยะลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
16 (สงขลา สตูล)

31

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

สงขลา

32

โรงเรียนสตูลวิทยา

สตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
17
(จันทบุรี ตราด)

33

โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

จันทบุรี

34

 โรงเรียนตราษตระการคุณ 

ตราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
18 
(ชลบุรี  ระยอง)

35

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ชลบุรี

36

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ระยอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
19 
(เลย หนองบัวลำภู)

37

โรงเรียนเลยพิทยาคม 

เลย

38

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

หนองบัวลำภู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
20 (อุดรธานี)

39

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 

อุดรธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต
21 (หนองคาย  บึงกาฬ)

40

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

หนองคาย 

41

โรงเรียนบึงกาฬ

  บึงกาฬ                                   

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สนามสอบที่

ชื่อสนามสอบ

จังหวัดที่ตั้งของสนามสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

42

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม

นครพนม (สนามสอบร่วม จ.นครพนม และจ. มุกดาหาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

43

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

สกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)

44

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)

45

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

46

โรงเรียนมหาวิชานุกูล

มหาสารคาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

47

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

48

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ศรีสะเกษ

49

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

50

โรงเรียนนารีนุกูล

อุบลราชธานี (สนามสอบร่วมจ.อุบลราชธานีและจ.อำนาจเจริญ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ)

51

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ชัยภูมิ

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สนามสอบที่

ชื่อสนามสอบ

จังหวัดที่ตั้งของสนามสอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)

52

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นครราชสีมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

53

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

บุรีรัมย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)

54

โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

สุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

55

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

56

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

แม่ฮ่องสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

57

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ลำปาง (สนามสอบร่วม จ.ลำปางและจ.ลำพูน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

58

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

เชียงราย

59

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

พะเยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37(แพร่ น่าน)

60

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

แพร่

61

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

น่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก)

62

โรงเรียนอุดมดรุณี

สุโขทัย

63

โรงเรียนผดุงปัญญา อ.เมือง

จ.ตาก

ตาก(อำเภอเมืองตาก) อ.บ้านตาก อ.เมืองตาก อ.วังเจ้า และอ.สามเงา

64

โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

จ.ตาก(อำเภอแม่สอด) อ.ท่าสองยาง อ.พบพระ อ.แม่สอด อ.อุ้มผาง อ.แม่ระมาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

65

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

66

โรงเรียนอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)

67

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

เพชรบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร)

68

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

กำแพงเพชร

69

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

พิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)

70

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

นครสวรรค์ (สนามสอบร่วมจ.นครสวรรค์ และจ.อุทัยธานี)

 
         (วันที่ : -/-/- )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )