ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  01 พ.ย. 2556
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2...

 

คำชี้แจง ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการรับทุนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จึงของความร่วมมือนักเรียนที่มีคุณสมบัติในการรับสมัครสอบคัดเลือกให้ข้อมูลที่เป็นจริง และเพื่อให้การดำเนินการโครงการฯในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้ ไม่มีผลใด ๆ ต่อเกณฑ์รับสมัครสอบคัดเลือดฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 2  

 หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้ฯเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องโดยตรงของการสอบคัดเลือกฯโดยนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

 

 
       หนังสือรุ่นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 )
       ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย   (วันที่ : 23 พ.ค. 2562 )
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   (วันที่ : 19 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา   (วันที่ : 14 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครนักเรียนโอดอสบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา   (วันที่ : 02 ก.ย. 2561 )