ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  18 ต.ค. 2556
โปรดอ่านรายละเอียด...

กำหนดสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556

*************

ตารางกำหนดการสอบ
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2

เวลา

เวลาสอบ

จำนวน

(ชั่วโมง)

วิชาที่สอบ

ภาคเช้า

เริ่มสอบ 08.30 -11.30 น.

*นักเรียนจะต้องเข้าห้องสอบในเวลา 8.10 น.

3 ชั่วโมง

ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์
ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์

ตอนที่ 3 สังคมศึกษา

ภาคบ่าย

เริ่มสอบ 13.00 - 14.50 น.

*นักเรียนจะต้องเข้าห้องสอบในเวลา 12.45 น.

1 ชั่วโมง

50 นาที

ตอนที่ 1 วัดความถนัดทางการเรียน(SAT)

ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ

 

 ข้อควรปฏิบัติในการสอบโครงการ  1  อำเภอ  1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2

1.   นักเรียนต้องมาถึงสนามสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้สอบจากคณะกรรมการ หรือตามที่กรรมการประจำสนามสอบกำหนด  และ นักเรียนทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง (บัตรประจำตัว : บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย ทั้งนี้ บัตรดังกล่าวต้องไม่ไหมดอายุ

2.   นักเรียนต้องไม่นำ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องช่วยในการคำนวณ นาฬิกาที่ส่งข้อมูลตัวเลขได้ เข้าห้องสอบ

3.   นักเรียนต้องไม่นำ ไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ ปากกาลบคำผิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

4.   การออกจากห้องสอบ  นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น

5.   สำหรับรายละเอียดอื่นขอให้ฟังการชี้แจงจากกรรมการสนามสอบและกรรมการคุมสอบ

เครื่องเขียนที่นักเรียนต้องเตรียมอาทิ :  ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน  ดินสอ 2B  เน้นที่มีความคมชัดได้มาตรฐาน และยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ

ข้อห้ามในการเข้าสอบ

1. ห้าม  นักเรียนที่ไปผิดสนามสอบเข้าห้องสอบ

2. ห้าม  นักเรียนที่มาสายเกิน 30 นาทีเข้าห้องสอบ

3. ห้าม  นักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวผู้สอบเข้าห้องสอบ

4. ห้าม  นักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวเข้าสอบ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (มีรูปถ่าย) หรือ
              บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ)

5. ห้าม  นักเรียนนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

6. ห้าม  นักเรียนนำเครื่องช่วยในการคำนวณเข้าห้องสอบ


7. ห้าม  นักเรียนนำนาฬิกาที่ส่งข้อมูลตัวเลขได้เข้าห้องสอบ

8. ห้าม  นักเรียนนำไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ ปากกาลบคำผิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

9. ห้าม  นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบ

ดูรายละเอียดสนามสอบ 

 


 

 
       หนังสือรุ่นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 )
       ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย   (วันที่ : 23 พ.ค. 2562 )
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   (วันที่ : 19 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา   (วันที่ : 14 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครนักเรียนโอดอสบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา   (วันที่ : 02 ก.ย. 2561 )