ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมวันที่โพส:  21 ม.ค. 2556
ครม.เห็นชอบการดำเนินการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ เห็นชอบการดำเนินการตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑,๘๕๖ ทุน ทั้งนี้ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนฯ จะประกาศเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน โปรดอ่านรายละเอียด...

 


ครม.เห็นชอบ

การดำเนินการตามโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔

สาระสำคัญของโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ ศธ.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายสามัญ และสายอาชีพที่เรียนดีในอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ๓ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีผู้รับทุน ๙๒๑ คน, รุ่นที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ มีผู้รับทุน ๙๑๕ คน และรุ่นที่ ๓ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีผู้รับทุน ๖๘๙ คน รวมจำนวนผู้รับทุนทั้ง ๓ รุ่นจำนวน ๒,๕๒๕ คน ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วจำนวน ๑,๒๗๕ คน

  • การดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔

การจัดสรรทุน จำนวน ๑,๘๕๖ ทุน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

๑) ผู้รับทุนประเภท ๑ หมายถึง ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน ๙๒๘ ทุน/อำเภอ/เขต โดยจะให้ไปศึกษาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ๓๕ ประเทศ ดังนี้

- ทวีปอเมริกา ได้แก่ แคนาดา อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก และบราซิล
- ทวีปยุโรป ได้แก่ เบลเยียม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ และรัสเซีย
- ทวีปเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย
- ทวีปแอฟริกา ได้แก่ อียิปต์ และแอฟริกาใต้
ยกเว้น หากผู้รับทุนประเภท ๑ มีความประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะต้องเป็นกลุ่มสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น

๒) ผู้รับทุนประเภท ๒ หมายถึง ผู้รับทุนที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์จำนวน ๙๒๘ ทุน/อำเภอ/เขต ซึ่งจะดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเน้นด้านวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไม่เกิน ๓ ปี โดยจะให้ไปศึกษาในประเทศทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษและไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

วิธีการคัดเลือกทุน

- สอบข้อเขียน จะสอบพร้อมกันทั่วประเทศทั้งทุนประเภท ๑ และประเภท ๒ โดยใช้ข้อสอบกลางวัดความรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และข้อสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude Test)
-
สอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนรวมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ และได้คะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรกของแต่ละอำเภอ/เขต กรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากันให้ถือเป็นผู้สอบได้ในอันดับเดียวกัน

เงื่อนไขและข้อผูกพัน

ผู้ รับทุนทั้งสองประเภทที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องทำงานในประเทศไทย ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตามความประสงค์ของ ผู้รับทุน สำหรับผู้รับทุนประเภท ๒ ให้ชดใช้ทุนโดยกลับมาทำงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ ผู้รับทุนได้รับทุนตามสัญญา หรือหากไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้ชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า

ที่มาอ้างอิงจาก สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/websm/2013/jan/031.html
       แจ้งจัดทำสัญญานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (จำนวน ๙ ราย)   (วันที่ :10 ส.ค. 2559)
       ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (วันที่ :20 ม.ค. 2559)
       สสวท.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถและคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 345 ทุน  (วันที่ :04 ม.ค. 2559)
       จัดทำสัญญารับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย อนุมัติ ๒๓ ราย  (วันที่ :24 พ.ย. 2558)
       จัดทำสัญญารับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย อนุมัติ ๒๓ ราย  (วันที่ :24 พ.ย. 2558)
       กำหนดการจัดทำสัญญารับทุนของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 – 3 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2558 จำนวน 33 คน ที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   (วันที่ :28 ก.ย. 2558)
       ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 3-4) ที่ศึกษาต่อในประเทศ  (วันที่ :20 ส.ค. 2558)