ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  เอกสาร:
ค้นหาพบ 5 เรคคอร์ด
   ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๑   [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๑
(01 มิ.ย. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(1)
   การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ    [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 2 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยยกเลิก หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553
(02 ก.พ. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(12)
   ประกาศยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  เนื่องจากผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ทุนประเภท ๒ นางสาวศุภสุตา วงศ์ดามา มีความประสงค์สละสิทธิ์รับทุน ดังนั้น จึงเลือนลำดับของผู้ที่ได้คะแนนในลำดับสำรองที่ ๑ ให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุน แทน คือ นางสาวณวรา ธรรมจำรัสศรี มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ ม
(26 มิ.ย. 2556)  จำนวนครั้งดาวโหลด(28)
   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒   [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  ดังแนบ
(13 มิ.ย. 2556)  จำนวนครั้งดาวโหลด(255)
   ประกาศยกเลิกและเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔    [ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง]
  เนื่องจากผู้มีสิทธิรับทุน ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นทุนประเภท 2 สละสิทธิ์การรับทุน จึงขอยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนในส่วนของอำเภอดังกล่าว และเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน
(13 มิ.ย. 2556)  จำนวนครั้งดาวโหลด(45)