แบบฟอร์มต่าง ๆ
  เอกสาร:
ค้นหาพบ 14 เรคคอร์ด
   แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  สามารถกรอกคำร้องแบบออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/InmKevFCW1UABKaw1 แล้วส่งซองจดหมายเอกสารแนบซองเปล่าและรูปถ่ายติดแสตมป์จ่าที่อยู่ถึงตนเองไปยังที่อยู่ นี้ ที่อยู่ด้างล่างเว็บไซต์โครงการ ฯ
(03 เม.ย. 2560)  จำนวนครั้งดาวโหลด(26)
   แบบฟอร์มลาออกจาการเป็นนักเรียนทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มลาออกจาการเป็นนักเรียนทุน แม้ผู้รับทุนจะแจ้งหนังสือการลาออกจาการเป็นนักเรียนทุนแต่ย่อมต้องต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนที่ได้ให้ไว้กับหน่วยงานผู้ดูแลนักเรียนทุน/สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าของทุน
(29 ม.ค. 2559)  จำนวนครั้งดาวโหลด(23)
   บันทึกคำร้องทั่วไป กรณีสำหรับปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  บันทึกคำร้องทั่วไป กรณีสำหรับปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนทุน
(15 ก.ค. 2558)  จำนวนครั้งดาวโหลด(8)
   แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา สำหรับผู้ศึกษาในประเทศ (สกอ.)   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนที่ศึกษาในประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาค ตาม แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา สำหรับผู้ศึกษาในประเทศ (สกอ.) พร้อมให้แนบหลักฐานแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน
(20 มี.ค. 2558)  จำนวนครั้งดาวโหลด(21)
   แบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ (สกอ.) กรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนในประเทศ รุ่นที่ 4 จะต้องกรอกข้อมูลแบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ พร้อมแนบหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(20 มี.ค. 2558)  จำนวนครั้งดาวโหลด(2)
   แบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ (สกอ.) กรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนในประเทศ รุ่นที่ 4 จะต้องกรอกข้อมูลแบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ พร้อมแนบหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(26 ส.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(6)
   แบบฟอร์มประวัติการศึกษา (สกอ)   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนที่เลือกศึกษาในประเทศ รุ่นที่ 4จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประวัติการศึกษา (สกอ)
(26 ส.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(11)
   คำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียนทุน)   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  คำร้องทั่วไป กรณีสำหรับนักเรียนทุนเท่านั้น
(28 ก.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(22)
   คำร้องขอทราบผลคะแนนสอบข้อเขียน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบข้อเขียน ตามเอกสารที่แนบ ซึ่งผู้ขอทราบผลคะแนนจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ และหรือประประจำตัวประชาชน โดยกรอกข้อมูลด้วยลายมือและสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับตามตัวอย่าง จัดส่งมายัง E-mail : odos.moe@gmail.com
(02 ก.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(14)
   แบบฟอร์มการแจ้งสถานศึกษาและสาขาวิชานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  เนื่องจากในวันปฐมนิเทศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ยังมีผู้ที่ไม่ทราบสถานศึกษาที่จะเรียนในประเทศไทย จึงทำให้เว้นว่างการกรอกใบสัญญาเพื่อระบุสถานศึกษา และทำให้สัญญายังไม่สมบูรณ์ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำแบบฟอร์มบันทึกข้อความ "การแจ้งสถานศึกษาและสา
(02 พ.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(28)
   แบบฟอร์มสละสิทธิ์การรับทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มสละสิทธิ์การรับทุน
(02 พ.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(25)
   ใบสมัคร รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ทุนประเภท 2   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ใบสมัคร รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ทุนประเภท 2 ใช้อำเภอ/เขตที่นักเรียนมีชื่อในทะเบียนบ้านไมน้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสมัคร เป็นสิทธิในการสมัคร
(28 ก.พ. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(331)
   ใบสมัคร รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ทุนประเภท 1    [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ใบสมัคร รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 ทุนประเภท 1 ใช้อำเภอ/เขตที่นักเรียนศึกษาในระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า เป็นสิทธิ
(28 ก.พ. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(187)
   แบบฟอร์มรายงานตัวภายหลังจากสำเร็จการศึกษา   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : Odos.moe@gmail.com
(06 ธ.ค. 2554)  จำนวนครั้งดาวโหลด(2279)