แบบฟอร์มต่าง ๆ
  เอกสาร:
ค้นหาพบ 13 เรคคอร์ด
   หนังสือบันทึกแนบท้ายสัญญารับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  กรณี ศึกษาต่อในต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนรัฐบาล
(20 พ.ย. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(0)
   แบบฟอร์มคำร้องนักเรียนทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  กรอกรายละเอียดคำร้องให้ครบถ้วนพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาแล้วส่งไปยังอีเมล์ odos.moe@gmail.com หรือส่งจัดหมายมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ตามที่อยู่ด้านล่างเวบไซต์นี้
(21 มิ.ย. 2561)  จำนวนครั้งดาวโหลด(6)
   แบบฟอร์มคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  กรอกคำร้องขอใบรับรองฯ แล้วส่งคำร้องพร้อมแนบเอกสารหลักฐานส่งไปยังที่อยู่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. แนบรูปถ่ายสุภาพขนาด 1 นิ้วครึ่ง และซองเปล่าเอกสารขนาด A4 ติดแสตมป์ 35 บาทจ่าที่อยู่ถึงตนเอง (เพื่อส่งใบรับรองฯ กลับ)
(03 เม.ย. 2560)  จำนวนครั้งดาวโหลด(30)
   แบบฟอร์มลาออกจาการเป็นนักเรียนทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มลาออกจาการเป็นนักเรียนทุน แม้ผู้รับทุนจะแจ้งหนังสือการลาออกจาการเป็นนักเรียนทุนแต่ย่อมต้องต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนที่ได้ให้ไว้กับหน่วยงานผู้ดูแลนักเรียนทุน/สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเจ้าของทุน
(29 ม.ค. 2559)  จำนวนครั้งดาวโหลด(26)
   แบบคำร้องทั่วไป กรณีสำหรับปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบคำร้องทั่วไป กรณีสำหรับปกครอง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนทุน
(15 ก.ค. 2558)  จำนวนครั้งดาวโหลด(9)
   แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา สำหรับผู้ศึกษาในประเทศ (สกอ.)   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนที่ศึกษาในประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษาทุกภาค ตาม แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา สำหรับผู้ศึกษาในประเทศ (สกอ.) พร้อมให้แนบหลักฐานแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน
(20 มี.ค. 2558)  จำนวนครั้งดาวโหลด(22)
   แบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ (สกอ.) กรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนในประเทศ รุ่นที่ 4 จะต้องกรอกข้อมูลแบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ พร้อมแนบหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(20 มี.ค. 2558)  จำนวนครั้งดาวโหลด(3)
   แบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ (สกอ.) กรณีศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนในประเทศ รุ่นที่ 4 จะต้องกรอกข้อมูลแบบรายงานสถานศึกษาของผู้รับทุนในประเทศ พร้อมแนบหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(26 ส.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(8)
   แบบฟอร์มประวัติการศึกษา (สกอ)   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ผู้รับทุนที่เลือกศึกษาในประเทศ รุ่นที่ 4จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประวัติการศึกษา (สกอ)
(26 ส.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(11)
   คำร้องขอทราบผลคะแนนสอบข้อเขียน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มคำร้องขอทราบผลคะแนนสอบข้อเขียน ตามเอกสารที่แนบ ซึ่งผู้ขอทราบผลคะแนนจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ และหรือประประจำตัวประชาชน โดยกรอกข้อมูลด้วยลายมือและสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับตามตัวอย่าง จัดส่งมายัง E-mail : odos.moe@gmail.com
(02 ก.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(14)
   แบบฟอร์มการแจ้งสถานศึกษาและสาขาวิชานักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  เนื่องจากในวันปฐมนิเทศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ยังมีผู้ที่ไม่ทราบสถานศึกษาที่จะเรียนในประเทศไทย จึงทำให้เว้นว่างการกรอกใบสัญญาเพื่อระบุสถานศึกษา และทำให้สัญญายังไม่สมบูรณ์ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำแบบฟอร์มบันทึกข้อความ "การแจ้งสถานศึกษาและสา
(02 พ.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(28)
   แบบฟอร์มสละสิทธิ์การรับทุน   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  แบบฟอร์มสละสิทธิ์การรับทุน
(02 พ.ค. 2557)  จำนวนครั้งดาวโหลด(25)
   แบบฟอร์มรายงานตัวภายหลังจากสำเร็จการศึกษา   [แบบฟอร์มต่าง ๆ]
  ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : Odos.moe@gmail.com
(06 ธ.ค. 2554)  จำนวนครั้งดาวโหลด(2280)