การประกอบอาชีพของนักเรียนทุน


ข้อมูลสถิติการประกอบอาชีพของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ภายหลังสำเร็จการศึกษา  

ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 4 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน