การประกอบอาชีพของนักเรียนทุน

การประกอบอาชีพของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  รุ่นที่ 1 - 3 ภายหลังสำเร็จการศึกษา