ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

      โปรดศึกษารายละเอียด 

เอกสารที่เกี่ยวข้องการรับสมัครโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
  ประกาศหลักเกณฑ์ รุ่นที่ 4.3 ฉบับเต็ม โปรดอ่านเพื่อความเข้าใจเงื่อนไขที่ชัดเจน 
  บัญชีแนบท้ายประกาศ (ปรากฏรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครพร้อมสาขาวิชา
สรุปสาระสำคัญของประกาศฯ รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 

ใบสมัคร ทุนประเภท 1 (ยึดอำเภอ/เขตที่ตั้งของโรงเรียนตอนม.6เป็นสิทธิสมัคร)
  ใบสมัคร ทุนประเภท 2 (ยึดอำเภอ/เขตที่มีชื่อในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6เดือนเป็นสิทธิสมัคร