สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนและสถานทูต
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยและสถานทูตไทยในต่างประเทศ
 

ที่มา : อ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน