สถาบันการศึกษา
ท่าน สามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดย เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของแต่ละสถาบันในระบบสืบ ฐานข้อมูลโดยระบุรายละเอียดต่างๆลงไปเพื่อทำการสืบค้น
 
สถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ
การรับรองคุณวุฒิ
การจัดลำดับสถานศึกษา
 
 

ที่มา :  อ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื่อน