ระบบการศึกษาในต่างประเทศ
ระบบการศึกษาในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป ตามแต่สภาพทางภูมิศาสตร์ อากาศ สังคม และวัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษาจึงควรพิจารณาถึงข้อแตกต่างของแต่ละระบบการศึกษา   เพื่อช่วยการ ตัดสินใจในการเลือกสถาบันศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง

 
 
 

ที่มา : อ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน