บริการและการจัดการดูและการศึกษา
สำนักงาน ก.พ. ให้บริการแนะแนวการศึกษากลุ่ม ให้คำปรึกษา ออกเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษา พิจารณาและรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาในต่างประเทศภาครัฐ เป็นต้น นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ดูแลจัดการศึกษาในต่างประเทศให้แก่นักเรียนในความ ดูแลของ ก.พ. ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทย
 
 

ที่มา : อ้างอิงสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน