• เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ขอแจ้งให้นักเรียนทุนเพื่อทราบ การรายงานตัวสำเร็จการศึกษา หรือยื่นคำร้องต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์โครงการ !!!  [ 30 มี.ค. 2563 ]
 • ^_^----ติดตามข่าวสารโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ได้ที่ Facebook : Odos.moe -----^_^ [ 09 ก.ย. 2557 ]
 • ^___^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ^__^  [ -/-/- ]
 • ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ในการปรับปรุงข้อมูลและสถานะการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน  [ 25 มี.ค. 2556 ]
 • ข่าวประเด็นสำคัญ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วันที่ : 08 เม.ย. 2564

  นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)
  นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รุ่นที่ 1-4 สามารถยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์โปรดอ่านรายละเอียดและทำตามขั้นตอน...

  Read more
  วันที่ : 08 ม.ค. 2564

  รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
  นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนที่สำเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถรายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์....

  Read more
  วันที่ : 22 ม.ค. 2563

  ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)
  ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ห้อง conference hall (จงรัก) ชั้น 7 ห้อง 701 จตุจักร กรุงเทพ สนใจลงทะเบียน

  Read more
  วันที่ : 07 ส.ค. 2562

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา
  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 20 สิงหาคม 2562 บนระบบออนไลน์ โปรดอ่านรายละเอียด....

  Read more
  วันที่ : 09 ส.ค. 2561

  ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 - 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลนักเรียนทุน
  เพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยนักเรียนทุนสามารถสแกน QR Code หรือ พิมพ์ goo.gl/qYRW4S เพื่อประเมินผ่านระบบออนไลน์

  Read more
  วันที่ : 05 พ.ค. 2564

  ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วปรับข้อมูลสถานการประกอบอาชีพ
  ร่วมเติมเต็มข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลโครงการและสนับสนุนการดำเนินการช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐในอนาคต

  Read more
  วันที่ : 02 ก.พ. 2561

  ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ
  สำนักงาน ก.พ. พิจารณาหลักเกณฑ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ (หลักเกณฑ์ปรับปรุงใหม่) รายละเอียดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. (ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)อ่านรายละเอียด

  Read more
  วันที่ : 16 ส.ค. 2560

  ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"
  สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์นักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"

  Read more
  วันที่ : 04 ส.ค. 2560

  ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อปฏิบััติงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 1 อัตรา

  Read more
  ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเ...
  25 มี.ค. 2565
  นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐา...
  08 เม.ย. 2564
  รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์...
  08 ม.ค. 2564
  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแล...
  24 มี.ค. 2563
  ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุ...
  22 ม.ค. 2563
  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบ...
  03 ส.ค. 2562
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือ...
  07 ส.ค. 2562
  ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ ...
  09 ส.ค. 2561
  ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษ...
  05 พ.ค. 2564
  ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผ...
  02 ก.พ. 2561
  ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิช...
  16 ส.ค. 2560
  ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติง...
  04 ส.ค. 2560